İnsan Kaynakları Yönetimi PDF

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Özet
  • İnsan Kaynakları PDF İndir

İnsan Kaynakları Yönetimi Özet

İnsan Kaynakları Yönetimi
• İş Analizi
• İnsan Kaynakları Planlaması
• Personel Bulma-Seçme
• Oryantasyon
• Personel Eğitimi
• Kariyer Yönetimi
• Performans Değerleme
• Ücret Yönetimi
• İş Değerlemesi
• Disiplin
• İş Sağlığı Güvenliği
• İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar:
 Fiziksel kaynaklar
 Finansal kaynaklar
 İnsan kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
KAVRAMI VE TANIMI
 Personel Yönetimi: personel seçimi, eğitimi, ücret ve maaş ödemeleri gibi sorumlulukları dikkate almıştır.
Bu fonksiyonların aralarında nasıl bir etkileşimin olduğuna dikkat edilmeksizin yerine getirilmişlerdir.
 Günümüzde bu görüşün yerini artık insan kaynakları yönetimi kavramının aldığını görmekteyiz. İnsan Kaynakları Yönetimi PDF
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
KAVRAMI VE TANIMI
İKY, örgütün insan kaynakları ihtiyacını değerlendirilerek belirlendiği, bu ihtiyacın karşılandığı ve kendisinden en yönde verimin alınacağı bir çalışma ortamının sağladığı süreç olup, örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan bir işletme fonksiyonudur. Konusu insandır, örgütteki tüm çalışanları kapsar. İnsan Kaynakları Yönetimi PDF
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN
TARİHSEL GELİŞİMİ
 Endüstri Devrimi
 1911 Bilimsel Yönetim Hareketi
 1911-1930 Personel Departmanı
 1930-1970 Çalışanların karar almaya katılmaları,
sendikalaşma, çalışan devir hızı gibi konular önem
kazanmaya başlamıştır.
İKY UYGULAMALARININ
GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYAN
OLAYLAR
1. Fabrika Sistemi
2. Kitle Üretim Sistemi
3. Endüstriyel/Örgütsel Psikolojinin Katkıları
4. Hawthorne Araştırmaları
5. Beşeri İlişkiler Yönetimi
6. Davranış Bilimlerinin Katkıları
7. Yasal Düzenlemelerdeki Artışlar
8. İnsan Kaynakları Fonksiyonlarında Artan Uzmanlaşma
1- FABRİKA SİSTEMİ
 Mekanik gücün gelişmesi, üretimde fabrika sisteminin doğmasına neden olmuştur. Kamusal ilgi çoğu kez sağlıksız ve tehlikeli olan çalışma şartları üzerine toplanmıştır.
 1880’li yılların sonunda bazı ülkelerde kadınlar ile çocuk yaştaki çalışanlar için çalışma saatlerini, çalışanların min. Ücret düzeylerini, sağlık ve güvenliklerini etkileyen çalışma şartlarını düzenleyen yasalar yavaş yavaş kabul edilmeye başlanmıştır.
 İstihdam şartları gelişmeye, ilerlemeye ve iyileşmeye başlamıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi PDF
2- KİTLE ÜRETİM SİSTEMİ
 Bu sistem ile birlikte üretim tekniklerinde ilerlemeler meydana gelmiş, emek tasarrufu sağlayan makine ile
ekipmanların kullanımı mümkün olmuştur.
 Yüksek maliyetler ile ücret oranlarındaki artışlar iş örgütlerini, emeği ve üretim olanaklarını çok daha etkin bir biçimde kullanmanın yöntemlerini aramaya itmiştir.
 TAYLOR ( BİLİMSEL YÖNETİM), zaman etütleri ve diğer kaynaklardan toplanan objektif veriye dayalı kesin ve net performans standartlarının gerekliliğini belirtmiştir. Bu standartlar, nitelikli çalışanları finansal açıdan ödüllendiren, verimsiz olanları da elimine eden bir esasa dayalıdır.
3- ENDÜSTRİYEL/ÖRGÜTSEL
PSİKOLOJİNİN KATKILARI
 Hugo Münsterberg ( Psikoloji ve Endüstriyel Psikoloji )
 Çalışanların seçiminde, eğitiminde ve etkinliğinde katkısının olabileceğine dikkat çekilmiştir.
 Günümüzde endüstriyel psikoloji, alanı genişletilmiş ve psikolojinin önemli alanlarından birisi haline
gelmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi PDF
4- HAWRHORNE ARAŞTIRMALARI
 Fiziki çevre şartlarının çalışanların verimleri ile yorgunlukları üzerindeki etkilerini belirlemeye dönük çalışmalardır.
 Araştırmalar devam ederken, verimlilik üzerinde sosyal çevrenin fiziksel çevreye eş değer hatta ondan çok daha yüksek bir etkiye sahip olabileceği keşfedilmiştir.
 E. Mayo ve arkadaşları, yaptıkları araştırmalar ile, çalışanların verimliliklerinde bir takım sosyo-psikolojik faktörlerin önemli rol oynadıklarını ortaya koymuşlar ve örgütsel verimliliğin artırılmasında işe değil çalışana önem verilmesinin gereğini
savunmuşlardır.
 Bu çalışmalar, çalışanları motive edecek çok daha duyarlı yöntemleri bulmak ve işyerini insancıllaştırmaya dönük çabalara teşvik etmiştir. İnsan Kaynakları Yönetimi PDF

İnsan Kaynakları PDF İndir

 

İlginizi Çekebilir :https://www.kitabipdfindir.com/insan-kaynaklari-yonetimi-pdf

 

https://www.kitabipdfindir.com/insan-kaynaklari-yonetimi-pdf
İnsan Kaynakları PDF İndir

 


Yorum yapın