el-Muvaṭṭa PDF

Müellif, Medineli bazı âlimlerin hadis kitabından çok fıkıh kitabına benzeyen “el-Muvaṭṭa PDFʾ” adlı önemli bir eserin içeriğine değineceğiz.

Muvatta, önemli bir mezhep imamlarından biri olan fakih ve muhaddis İmam Malik b. Enes’in, en çok bilinen ve hadis alimlerinin kabul ettiği hadislerini topladığı hadis kitabıdır. Kitap, 9 ciltten oluşmaktadır. Bunlardan bazıları Endülüslü alim Yahya b. Yahya el-Leysî nüshası -ki mutlak olarak “Muvatta” dendiğinde bu nüsha kastedilir.

el-Muvaṭṭa PDF içerisindeki hadislere değinecek olursak, Rasulullah’ın ashabından babası Abdullah b. Zeyd b. Asım (ra)’a: “Rasulullah’ın nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin?” deyince Abdullah: “Evet,” dedi ve su isteyerek elinin üzerine döktü ve burnuna üçer defa su verdikten sonra üç kere yüzünü yıkadı. Daha sonra dirseklerine kadar üçer defa kollarını yıkadı. Daha sonra da ıslak ellerini alnından arkaya doğru arkadan da alnına doğru sürerek başını meshetti. Sonra da topuklarına kadar ayaklarını yıkadı.

Ebû Hüreyre (ra)’den: Rasulullah (sav): “Sizden biri abdest aldığında burnuna su vererek burnunu iyice temizlesin. Taş ile taharetlenen kullandığı taşı tek kullansın” buyurdu. el-Muvaṭṭa içerisinde detaylı anlatılan konulardandır.

Hz. Aişe (r.anha)’dan: Sa’d b. Ebi Vakkas öldüğü gün Ebû Bekr’in oğlu Abdurrahman, Hz. Aişe (r.anha)’nin yanına girdi. Abdest almak için su isteyince Hz. Aişe “Abdurrahman! Abdest azalarını iyice yıka. Çünkü Rasulullah’ı (sav): “Abdest alırken kuru kalan topuklar ateşte yanacaktır.” derken işittim.” dedi. Sonuç olarak el-Muvaṭṭa bir hadis kitabı olup, bugün kabul görmüş ve herkesçe bilinmektedir.


Yorum yapın